Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Nutricia Nordica AB vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och vi förstår vikten av att skydda din sekretess. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Nutricia Nordica AB samlar in och hanterar dina personuppgifter. Den innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, varför vi behöver dem och hur de kan gynna dig.
Nutricia Nordica AB har förbundit sig att bevara integriteten hos alla besökare till www.alltompku.se och att följa de gällande skydd av personuppgifter och sekretesslagar som finns. Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamlingen, användningen och överföringen av dina uppgifter i enlighet med villkoren i denna policy.  Vi kan också samla in personuppgifter om dig genom att använda cookies och annan teknik. Läs mer om detta på vår cookie-information.

Kontakta oss om du har frågor och kommentarer, eller om du vill göra en begäran som rör dina rättigheter som föremål för uppgifter.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 21 maj, 2018

GRUNDPRINCIPER OCH VÅRT ÅTAGANDE NÄR DET GÄLLER SEKRETESS

På Nutricia Nordica AB strävar vi efter att skydda din rätt till sekretess. Vi har som mål att skydda alla personuppgifter vi har, hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och vara öppna i våra metoder. Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi har därför förbundit oss att följa dessa grundprinciper:

 • Du har ingen skyldighet att lämna ut några personuppgifter som vi ber om. Om du väljer att inte göra det är det dock inte säkert att vi kan förse dig med vissa tjänster eller produkter.
 • Vi samlar bara in och behandlar dina uppgifter i de syften som beskrivs i denna personuppgiftspolicy eller för specifika syften som vi delar med dig och/eller som du har samtyckt till.
 • Vi har som mål att samla in, behandla och använda så lite personuppgifter som möjligt.
 • När vi samlar in dina personuppgifter har vi som mål att hålla dem så korrekta och uppdaterade som möjligt.
 • Om de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för några syften och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi att göra vad vi kan för att ta bort, förstöra eller permanent avidentifiera dem.
 • Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas, hyras ut eller avslöjas annat än på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG

Vi kan samla in personlig information om dig, inklusive ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-post, adress, telefonnummer, via www.alltompku.se (”webbplatsen”) när du:

 • Beställer material från oss
 • Ställer en fråga till “Fråga dietisten” eller en allmän fråga via e-post
 • När du anmäler dig till ett event som vi annonserar om
 • När du anmäler att du vill ta emot information kring våra produkter avseende nyheter, förändringar eller dylikt
 • Skapar eller uppdaterar dina egna kontaktdata

Vi samlar in anonym data om användandet av vår webbsida via Google Analytics. Detta gör vi endast med ändamålet att förstå användandet på en övergripande nivå så att vi kan förbättra den över tid.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig den bästa onlineupplevelsen och kundservice av hög kvalitet. Vi kan särskilt samla in, behålla, använda och lämna ut dina personuppgifter i följande syften:

 • svara på dina frågor under rubriken ”Fråga Dietisten” eller om du ställer frågor direkt till Nutricia (inklusive eventuella klagomål) samt om vi behöver komma i kontakt med dig för att höra dina åsikter om våra tjänster;
 • meddela dig om viktiga förändringar eller utveckling av vår webbplats eller av våra tjänster
 • samla in och sammanställa statistik

Vidare kommer vi att använda dina uppgifter för att skicka dig information kring våra produkter samt meddelanden inklusive inbjudningar när vi anordnar någon typ av event kring PKU. Du kan säga upp ditt medgivande till ovanstående utskick genom att klicka på länken ”Avregistrera dig här” som finns längst ner på varje utskick vi gör. Din prenumeration kommer då att avslutas inom 3-4 arbetsdagar. För problem med att avsluta prenumerationen kontakta info.amnse@nutricia.com

Vidare, där du uttryckligen har gett ditt samtycke har vi även möjlighet att använda dina uppgifter:

 • för att skicka beställt material, samt eventuell faktura (gäller KOKBOKEN Mycket Gott med Lite Protein)
 • för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder som kan vara av intresse för dig, och vi kan kontakta dig i detta sammanhang via post, telefon eller fax, och via e-post. Om du ändrar dig och inte vill bli kontaktad av oss i framtiden, vänligen meddela oss på info.amnse@nutricia.com
 • för att göra din användning av vår websida så bra och personlig som möjligt.Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller i samband med ett avtalsförhållande som vi har med dig. När vi samlar in och använder dina personuppgifter för de syften som anges ovan eller för andra syften kommer vi att informera dig före eller vid insamlingstidpunkten.

LAGRING AV UPPGIFTER

Vi kommer att behålla och lagra din information under en rimlig period eller så länge som lagen kräver. Efter denna period kommer din personliga information att raderas från våra system.

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter och du kan när som helst utöva dessa rättigheter. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan tillsammans med vad det innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss.

Rätten att komma åt dina personuppgifter och korrigera dem
Du har rätt att när som helst komma åt, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter. Vi förstår vikten av detta och om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Rätten till uppgiftsportabilitet
Dina personuppgifter är portabla. Det betyder att de kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt. Denna rätt gäller bara på följande villkor:

 1. a) Behandlingen är baserad på ditt samtycke.
  b) Behandlingen sker för att uppfylla ett avtal.
  c) Behandlingen sker automatiskt.

Om du vill utöva din rätt till uppgiftsportabilitet är du välkommen att kontakta oss.

Rätten till radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter om:

 1. a) dina personuppgifter inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in dem eller
  b) du tar tillbaka det samtycke som du tidigare har lämnat till oss för att behandla dina personuppgifter, och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dina personuppgifter eller
  c) du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte eller
  d) du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för Nutricias legitima intressen (t.ex. för att förbättra den totala användarupplevelsen på webbplatserna)
  e) personuppgifterna inte behandlas på ett lagligt sätt eller
  f) dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla lagen.

Om du vill radera de personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss så vidtar vi lämpliga åtgärder för att bemöta din begäran i enlighet med lagenliga krav.

Om de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för några syften och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi att göra vad vi kan för att radera, förstöra eller permanent avidentifiera dem.

Rätten till begränsning av behandling
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om
a) du inte anser att de personuppgifter vi har om dig stämmer eller
b) personuppgifterna inte behandlas på ett lagligt sätt, men du i stället för att radera personuppgifterna föredrar att vi begränsar behandlingen eller
c) vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
d) du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och inväntar verifiering av om dina intressen som hör samman med denna invändning väger upp de legitima skälen för att behandla dina uppgifter.

Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter  är du välkommen att kontakta oss så vidtar vi lämpliga åtgärder för att bemöta din begäran i enlighet med lagenliga krav.

Rätten att göra invändningar
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att framställa ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
Du har rätt att framställa ett klagomål direkt hos en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar personuppgifter.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi förstår att dina personuppgifters säkerhet är viktig. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter från missbruk, störning, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att hjälpa dig att skydda dina personuppgifter. Vi genomför exempelvis åtkomstkontroller, använder brandväggar och säkra servrar, och vi krypterar personuppgifter.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

När vi delar dina personuppgifter med partner och andra organisationer ser vi till att vi bara gör det med organisationer som skyddar dina personuppgifter och uppfyller gällande sekretesslagstiftning på samma eller liknande sätt som vi.
Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas, hyras ut eller avslöjas annat än på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Vi kan dock dela dina uppgifter när det krävs enligt lag och/eller av statliga myndigheter.
Dina personuppgifter kommer att delas med följande tredje parter i de syften som beskrivs:

Kategori Uppgiftstyp Syfte
Digital byrå Information som samlas in via kontakt- eller anmälningsformulär. Underhåll av webbplatsen

 

Marknadsföringsbyrå e-mail, namn, arbetsplats,
befattning, intresseområde
Hantering av nyhetsbrev

 

Eventbyrå  Personliga kontaktuppgifter insamlade vid registrering av utbildning/aktivitet Hantering av uppgifter vid registrering av utbildning/aktivitet

 

 

INTERNATIONELL DELNING AV UPPGIFTER

Personuppgifter kan behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När de behandlas utanför EES kommer Nutricia Nordica AB att säkerställa att denna gränsöverskridande uppgiftsbehandling skyddas på ett tillfredsställande sätt.

De skyddsåtgärder som vi använder för att skydda gränsöverskridande databehandling omfattar:
a) Standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen. Dessa standardavtalsklausuler ger tillfredsställande skyddsåtgärder för att uppfylla kraven på tillräcklighet och säkerhet i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller
b) Intyg som visar att tredje parter utanför EES behandlar personuppgifter på ett sätt som stämmer överens med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dessa intyg har godkänts antingen av Europeiska kommissionen, en behörig tillsynsmyndighet eller ett behörigt nationellt ackrediteringsorgan i förhållande till den allmänna dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kommer att föras över till följande länder i de syften som beskrivs:

Uppgifternas placering Uppgiftstyp Syfte
Polen Personliga kontaktuppgifter Hosting av webbplats
EU e-mail Hosting av e-maildatabas

BARNENS INTEGRITET

Det engagemang som anges i denna integritetspolicy gäller även personlig information om barn som beskrivs av sina föräldrar på den här webbplatsen.

COOKIES OCH ANNAN TEKNIK

Vi kan också samla in personuppgifter om dig genom att använda cookies och annan teknik. Det kan hända när du besöker våra webbplatser eller tredjepartswebbplatser, ser vår reklam online eller använder vår/en tredje parts mobilapplikationer, och det kan omfatta följande information:

 1. a) Information om din webbläsare och ditt operativsystem
  b) IP-adress till den enhet du använder
  c) Våra webbsidor som du besöker
  d) Länkar som du klickar på när du interagerar med våra tjänster.

Vår cookieinformation innehåller mer information om detta.

FRÅNSAGT ANSVAR FÖR TREDJE PART WEBBPLATS

På webbplatsen finns länkar till webbplatser från tredje part (t.ex. icke Nutricia-företag). Dessa tredje parts webbplatser har sina egna separata integritetspolicys. Se till att du är medveten om vilken integritetspolicy som gäller på dessa webbplatser innan du skickar någon personlig information. Nutricia kan inte hållas juridiskt ansvarig för tredje parts integritetspolicy eller nivå av sekretess.

FÖRÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Eventuella framtida ändringar i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på den här webbplatsen och i förekommande fall via e-postmeddelande till dig. Om du fortsätter att använda denna webbplats innebär det att du har accepterat ändringarna.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål  som rör denna personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Nutricia Nordica AB
Gårdsvägen 14
169 70 Solna
Sweden